FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto może zostać Lokalnym Animatorem Sportu?

  Lokalnym Animatorem Sportu może być osoba wytypowana przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST), a następnie zaakceptowana przez Operatora (Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy) posiadająca umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na obiektach Orlik.

 • W jakim okresie realizowany jest projekt Lokalny Animator Sportu?

  Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020 r. W związku z epidemią COVID-19, decyzją Rady Ministrów, w dniach 12.03 – 03.05.2020 r. realizacja zajęć w projekcie Lokalny Animator Sportu została zawieszona.

 • Na jakich zasadach mogą być organizowane zajęcia w czasie epidemii COVID-19?

  Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu LAS musi uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy. Zasady udostępnienia boisk dla ćwiczących reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym możliwe jest jedynie po spełnieniu następujących warunków:
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu - w tym samym czasie na boisku może znajdować się 6 osób ćwiczących i 1 prowadzący zajęcia;
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
  • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt .

 • Ile osób może przebywać na kompleksie boisk, które są od siebie oddzielone, ale wszystkie funkcjonują w ramach jednego obiektu?

  Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
  Na Orliku, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie.

 • Czy w czasie epidemii COVID-19 korzystający z Boisk Orlik muszą zasłaniać nos i usta?

  Korzystający z boisk nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp. Zasada ta dotyczy TYLKO samego obiektu. Obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt.
  Rekomendowane jest też zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności.

 • Czy wnioski złożone do Fundacji Orły Sportu są ważne?

  Wnioski złożone do Fundacji Orły Sportu nie zostały przekazane nowemu Operatorowi. W związku z tym wszystkie JST zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o złożenie odpowiedniej dokumentacji do nowego Operatora. Procedura składania wniosków będzie uruchomiona na początku maja 2020 r. Dokładny termin rozpoczęcia rekrutacji będzie podany w komunikacie na stronie projektu. Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie maja 2020 r.

 • Czy godziny przepracowane przez animatorów między 1 a 11 marca 2020 r. zostaną rozliczone?

  Rozliczenie godzin przepracowanych przez animatorów między 1 a 11 marca 2020 r. będzie możliwie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  • pozytywnej weryfikacji wniosku dla Orlika do projektu Lokalny Animator Sportu w edycji 2020 r.,
  • posiadanie ważnej umowy z JST,
  • potwierdzenie realizacji zajęć w dniach 1 – 11 marca 2020 przez JST,
  Animatorzy ze środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Sportu mogą rozliczyć maksymalnie 24 godziny pracy w okresie 1 – 11 marca 2020 r.

 • Czy można jeszcze składać wnioski o udział w projekcie Lokalny Animator Sportu?

  Tak. W nowym naborze, który zaplanowany jest na początek maja 2020 r. wniosek może złożyć każdy uprawniony Podmiot.

 • Kto może składać wnioski o udział w projekcie Lokalny Animator Sportu?

  O dofinansowanie może ubiegać się każda JST będąca właścicielem obiektu wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

 • Czy Animator, biorący udział w projekcie Lokalny Animator Sportu, może uczestniczyć w innych projektach i programach realizowanych przez Ministerstwo Sportu?

  Udział w projekcie Lokalny Animator Sportu nie wyklucza uczestnictwa w innych programach realizowanych przez Ministerstwo Sportu, takich jak Szkolny Klub Sportowy czy Klub 2020. Należy jednak zwrócić uwagę, aby zajęcia prowadzone przez Animatora w ramach poszczególnych programów, odbywały się w różnych terminach.